Menu

GDPR

Aplikácia Leady primárne identifikuje firmy, ktoré navštívili Vaše webové stránky. Zjednodušene to systém spozná tak, že je schopný priradiť návštevu k právnickej osobe, teda firme. Aplikácia Leady v tomto prípade nepriraďuje návštevy ku konkrétnym osobám, či živnostníkom, ale výlučne k spoločnostiam s ručením obmedzeným, alebo akciovým spoločnostiam. Aplikácia Leady teda neobsahuje osobné údaje ani ich nespracováva a legislatíva GDPR sa na aplikáciu primárne nevzťahuje. Spracovaná audítorská správa v súlade s GDPR je na stiahnutie a náhľadu tu:  Správa o audite aplikácie Leady 

Aplikácia Leady obsahuje a v niektorý prípadoch zobrazuje mená členov štatutárnych orgánov v detaile firmy. Tieto informácie sú dostupné z verejného zdroja ORSR a sú načítané priamo zo zdrojového registra. Nedochádza tak na spracovanie dát na strane aplikácie, ale iba k jej zobrazeniu. Pokiaľ je žiaduce zabezpečiť export mien živnostníkov, je riešený pomocou priameho napojenia na verejne dostupné dáta.

Bol vykonaný právny rozbor zmluvných dohôd a služieb aplikácie Leady, ďalej procesný audit spojený so spracovaním a poskytovaním údajov v službe aplikácie Leady a konečne IT procesne analytický rozbor technického riešenia.

Vykonaný audit potvrdil, že je aplikácia Leady plne v súlade s GDPR a je k dátumu 19. 2. 2018 schopná preukázať plný súlad s GDPR bez výhrad.

Miloš Kozelka
GDPR audítor

Podľa nášho názoru je aplikácia Leady plne v súlade s GDPR.

Mgr. Libuše Kaiserová
Hlavní GDPR audítor

Princíp funkcionality aplikácie

 

Aplikácia Leady v B2B edícii výlučne zobrazí, aké firmy navštívili Váš web. Nezobrazuje návštevy osôb či živnostníkov, a neobsahuje a nespracováva ako osobné dáta, tak citlivé informácie.

Technicky aplikácia Leady pomocou skriptu určí z akej firmy bola realizovaná návšteva, ale v žiadnom momente nemožno určiť konkrétnu osobu, alebo použité zariadenia. Proces určenia je technicky zabezpečený pomocou veľmi presného pravdepodobnostného modelu. Súčasťou dodávky dát nie sú žiadne mená osôb, živnostníkov, osobné emailové adresy, webové stránky, telefónne čísla, IP adresy, alebo iné údaje citlivého charakteru.

Tento postup a samotné riešenie je podľa revízneho posudku vykonaného Inštitútom aplikovaného práva z.s. plne v súlade s GDPR direktívou.

Audítorská správa produktu Leady.cz a Leady.com z pohľadu GDPR
Právne a procesné posúdenie projektu Leady.cz z pohľadu požiadaviek GDPR.